Kaikki materiaalit

Koulumatkojen kulkutapakyselyjen tulokset helmikuu 2021

Fiksusti kouluun -pilottikunnissa tehdään lukuvuoden 2020–2021 aikana kolme kulkutapaseurantaa: syyskuussa 2020, helmikuussa 2021 sekä toukokuussa 2021. Kulkutapaseurannassa selvitetään viikon ajalta oppilaiden kulkutavat kouluun ja koulusta pois.

Helmikuun kyselyyn vastasi 4512  oppilasta 17:stä koulusta 7:stä kunnasta. Eniten vastaajia oli 7-, 8- ja 9-luokkien oppilaista. Helmikuun kyselyn yleisimmät kulkutavat olivat kävely ja autokyyti. Kaikista matkoista kävellen kuljettiin 50 %, autokyydillä 18 %  ja pyörällä 13 %. Syksyyn verrattuna kävely ja autokyytien määrä lisääntyi sekä pyöräilyn määrä väheni. Pyörällä kuljetaan yleisesti kävelyä pidempiä matkoja, joten pyöräilymäärän väheneminen vaikuttaa eniten juuri autokyytien ja muiden moottoriajoneuvojen käytön kasvamiseen talvella. Aktiivinen kulkutapaosuus väheni syyskuun 75 %:sta helmikuun 63 %:iin.

Helmikuun kulkutapaseurannassa tarkasteltiin myös sukupuolten välisiä eroja koulumatkojen kulkutavoissa. Tytöt kävelevät poikia enemmän syksyllä ja talvella, kun taas pojat pyöräilevät tyttöjen enemmän. Tytöillä pyöräilyn määrä vähenee huomattavasti poikia enemmän talvella, joka johtaa tytöillä korkeampaan osuuteen moottoriajoneuvoilla kulkemisessa.  

Kulkutapaseurannassa selvitettiin syksyn tapaan koulukuljetusten, bussien ja muun julkisen liikenteen pysäkkimatkojen pituutta ja niiden kulkemista aktiivisesti. Julkisen liikenteen pyörällä tai kävellen kuljetut pysäkkimatkat olivat yhteen suuntaan keskimäärin 400 metriä (syksyllä 500 metriä). Pysäkkimatkoista voi siis tulla lyhyeen alle 500 metrin koulumatkaan verrattavaa fyysistä aktiviisuutta.

Helmikuun 2021 kulkutapakyselyn tulokset

Teemat